Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Jakie są warianty płatności za abonament?

Płatności można dokonywać miesięcznie, kwartalnie, półrocznie bądź za rok z góry.

W jaki sposób dokonać opłaty za opiekę medyczną przy zawieraniu umowy?

Pierwsze płatności dokonywane są elektronicznie wyłącznie za pośrednictwem portalu DotPay bezpośrednio po wypełnieniu Zamówienia. W przypadku chęci płatności przelewem poza portalem DotPay, należy w nim uprzednio wygenerować dedykowanydo transakcji jednorazowy nr rachunku bankowego. Zaksięgowanie płatności Klienta generuje Potwierdzenie zamówienia, które jest przesyłane na adres mailowy Klienta podany w Zamówieniu.

Do kiedy powinienem opłacić kolejną płatność?

Abonament za kolejny okres opłacamy z góry na dedykowany Klientowi indywidulany nr rachunku bankowego umożliwiający jego zaksięgowanie do 25 dnia miesiąca (w przypadku PZU do 20 dnia każdego miesiąca).

W jaki sposób mogę opłacić kolejną płatność?

Nie należy korzystać z numeru rachunku DotPay poprzez wybór „wykonaj przelew ponownie” – dotyczył TYLKO pierwszej płatności!

Abonament za kolejny okres opłacamy z góry na dedykowany Klientowi indywidulany nr rachunku bankowego przesłany Państwu wraz z Potwierdzeniem zamówienia umożliwiający jego zaksięgowanie do 25 dnia miesiąca (w przypadku PZU do 20 dnia każdego miesiąca).

Czy mogę zrobić stałe zlecenie?

Tak. Przy zleceniu stałym prosimy o ustawienie daty zlecenia umożliwiającej zaksięgowanie płatności najpóźniej do 25 dnia każdego miesiąca (w przypadku PZU do 20 dnia każdego miesiąca).

Dane do przelewu
Nr konta: nr rachunku prześlemy po zawarciu umowy
PBG Services Sp. z o.o.
W tytule: imię i nazwisko, nr Klienta

Co mam zrobić, jeśli nie otrzymałem nr rachunku?

Jeśli masz problemy z dokonaniem wpłaty skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@MediPakiet.pl

W jaki sposób zawierana jest umowa indywidualna?

Umowa indywidualna zawierana jest poprzez stronę www. Zakup pakietu medycznego oraz akceptacja warunków umowy są równoznaczne z zawarciem umowy. Potwierdzenie zamówienia przesyłane jest na adres e-mail podany przez Klienta.

Na jaki okres zawierana jest umowa?

Umowa zawierana jest na czas określony – 12 miesięcy. Po tym okresie jeśli nie zostanie wypowiedziana na 30 dni przed końcem umowy przechodzi na czas nieokreślony z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

W jakim terminie zostanie uruchomiony pakiet prywatnej opieki medycznej od zawarcia umowy?

Świadczenie usługi rozpoczyna się z początkiem kolejnego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa, jeżeli jej zawarcie i płatność nastąpi do 25 dnia miesiąca (za wyjątkiem PZU, gdzie płatność musi nastąpić do 20 dnia miesiąca). W przypadku zawarcia umowy lub dokonaniu płatności od 26 dnia danego miesiąca (w przypadku PZU do 21 dnia danego miesiąca), świadczenie usługi rozpocznie się pierwszego dnia miesiąca, po upływie kolejnego miesiąca.

Tylko w przypadku LUX MED na pisemne zlecenie Klienta możemy dokonać aktywności nowego pakietu Opieki Medycznej w dowolnym momencie. W takim przypadku Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:

a) Opieka Medyczna będzie aktywna w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia

b) Opłata jest pobierana za cały miesiąc niezależnie od faktycznej liczby dni aktywności pakietu,

Czy można dokonać zmiany pakietu, który został wybrany?

Na pisemny wniosek Klienta Zleceniobiorca może zmienić pakiet Opieki Medycznej ze skutkiem na pierwszy dzień następnego miesiąca po zgłoszeniu chęci zmiany.

Zmiana na pakiet wyższy oznacza zmianę:

a) w obrębie tego samego rodzaju pakietu tj. z pojedynczego na partnerski, z partnerskiego na rodzinny

b) z pakietu o niższym zakresie na wyższy zakres

c) z pakietu o niższym zakresie na wyższy zakres i równoczesną zmianą z dotychczasowego pakietu pojedynczego na partnerski lub z partnerskiego na rodzinny.

Zmiana na pakiet niższy może nastąpić po 12 miesiącach od aktywacji Umowy lub ostatniej zmiany zakresu świadczeń dokonanej zgodnie z powyższym zapisem.

Z chwilą zawarcia nowej Umowy dotychczasowa Umowa ulega rozwiązaniu (pod warunkiem uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Zleceniobiorcę) ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca wskazany w potwierdzeniu.

Czy można zgłosić nowego członka rodziny do wybranego pakietu lub dokonać zmiany osoby objętej opieką?

Tak. Możliwe jest zgłoszenie w pakiecie partnerskim/rodzinnym kolejnego członka rodziny.

Zmiana członka rodziny objętego opieką – partner / małżonek jest także możliwa na pisemny wniosek Klienta, jednak nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Zmiana taka wchodzi w życie z kolejnym pełnym miesiącem, jeżeli zgłoszenie zmiany nastąpiło do 25 dnia bieżącego miesiąca (w przypadku PZU do 20 dnia bieżącego miesiąca).

Kto może zostać objęty pakietem opieki medycznej?

W przypadku PZU i Medicover opieką medyczną może zostać objęta osoba dorosła zgłoszona przez Klienta w wieku: 18 – 67 lat.

W pakietach partnerskim/rodzinnym także dziecko w wieku do 25 roku życia

W odniesieniu do konkretnej Osoby uprawnionej Umowa ulega rozwiązaniu z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego:

• W przypadku PZU oraz Medicover, gdy Osoba Uprawniona (Pacjent) przekroczyła limit wieku (68 lat, a w przypadku Dziecka 26 lat) dla określonego pakietu uprawniającego Klienta do objęcia Opieką Medyczną. Klient zostanie wtedy poinformowany o ew. możliwości zmiany pakietu lub rezygnacji z niniejszej Umowy

W przypadku Lux med opieką medyczną może zostać objęta osoba dorosła zgłoszona przez Klienta w wieku: 18 – 64 lat.

W pakietach partnerskim/rodzinnym także dziecko w wieku do 25 roku życia

W odniesieniu do konkretnej Osoby uprawnionej Umowa ulega rozwiązaniu z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego:

• W przypadku Lux Med, gdy Osoba Uprawniona (Pacjent) przekroczyła limit wieku (65 lat, a w przypadku Dziecka 26 lat) dla określonego pakietu uprawniającego Klienta do objęcia Opieką Medyczną. Klient zostanie wtedy poinformowany o ew. możliwości zmiany pakietu lub rezygnacji z niniejszej Umowy

Dodatkowo Lux Med umożliwia wykupienie pakietu Senior, gdzie w zależności od wybranego wariantu limit wieku klienta mogącego wykupić pakiet kształtuje się następująco:

PAKIET SENIOR
NAZWA PAKIETUSenior BasicSenior Medium i Senior Comfort
LIMIT WIEKOWY65 - 74 lat60 – 79 lat

Jakie dokumenty są wymagane przy wizycie lekarskiej?

Przed wizytą lekarską Pacjent proszony jest o okazanie dowodu osobistego.

Jak korzystać z pakietu?

LUX MED:
Opieka będzie aktywna zgodnie z zawartą umową. Od tego dnia można umawiać wizyty. Nr PESEL identyfikuje Cię jako osobę uprawnioną. W placówkach własnych Grupy LUX MED umawiasz się poprzez infolinię 22 33 22 888 lub Portal Pacjenta. W placówkach współpracujących wskazanych na liście www.luxmed.pl/placowki700/ umawiasz się telefonicznie bezpośrednio w placówce.

MEDICOVER:
Opieka będzie aktywna zgodnie z zawartą umową. Od tego dnia można umawiać wizyty. Nr PESEL identyfikuje Cię jako osobę uprawnioną. W placówkach własnych Medicover umawiasz się poprzez infolinię 500 900 Z00 lub Medicover OnLine. W placówkach współpracujących wskazanych na liście https://www.medicover.pl/placowki/ umawiasz się telefonicznie bezpośrednio w placówce.

PZU:
Opieka będzie aktywna zgodnie z zawartą umową. Od tego dnia można umawiać wizyty. Nr PESEL identyfikuje Cię jako osobę uprawnioną.

W placówkach własnych PZU Zdrowie S.A. umawiasz się poprzez infolinię 801 405 905 lub www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc/opieka-medyczna/umow-wizyte-lekarska. W placówkach współpracujących wskazanych na liście https://www.pzuzdrowie.pl/znajdzplacowke umawiasz się telefonicznie bezpośrednio w placówce.

Jak postępować w sytuacji, kiedy LUX MED nie jest w stanie dotrzymać gwarantowanego umową terminu wizyty?

W przypadku braku dostępności świadczenia w terminach wskazanych w Standardach dostępności w placówkach własnych LUX MED i placówkach współpracujących, Osoba uprawniona nabywa prawo do skorzystania z refundacji. Ustalenie prawa do refundacji będzie odbywało się po uprzednim skontaktowaniu się z Call Center LUX MED, w celu dokonania weryfikacji dostępności usług. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem refundacji dostępnym na stronie głównej.

Czy w przypadku nieterminowej płatności mogę dalej korzystać z pakietu opieki medycznej?

Opłaty są pobierane z góry. W przypadku zalegania przez Klienta z uiszczeniem Opłaty za kolejny okres do 25 dnia miesiąca (w przypadku PZU do 20 dnia miesiąca) – usługi podlegają zawieszeniu od 1 dnia kolejnego miesiąca.

Aktywacja usługi następuje po zaksięgowaniu Opłaty i po przekazaniu przez Klienta stosownej informacji mailem na adres kontakt@MediPakiet.pl

Aktywacja następuje do 3 dni roboczych, nie wcześniej niż z dniem otrzymania informacji przez Dostawcę od Zleceniobiorcy. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zapłaty za cały okres

Co się stanie w chwili braku płatności za dwa kolejne okresy płatności?

W przypadku zalegania przez Klienta z uiszczeniem opłaty, za co najmniej dwa okresy rozliczeniowe, umowa zostaje wypowiedziana w trybie natychmiastowym.

W takim przypadku Klient, niezależnie od obowiązku uregulowania zaległych należności, zobowiązany jest do niezwłocznego uiszczenia Zleceniobiorcy:

a. w przypadku umowy terminowej zawartej na okres 12 miesięcy - 80% należnej Opłaty pokrywającej pozostały okres trwania umowy na jaki została zawarta.

b. w przypadku umowy bezterminowej – 80% należnej Opłaty pokrywającej pozostały okres trwania umowy odpowiadający 3 miesięcznemu okresowi wypowiedzenia.

W przypadku gdy zawarcie Umowy wiązało się z przyznaniem Klientowi przez Zleceniobiorcę rabatów przy naliczaniu wysokości Opłaty, Zleceniobiorca jest uprawniony żądać zwrotu wartości finansowej wynikającej z wielkości udzielonych rabatów do Opłaty jeśli Zleceniodawca wypowiedział umowę przed upływem okresu, na który została zawarta Umowa z uwagi na zaleganie Klienta z uiszczaniem Opłat.

W jaki sposób można rozwiązać umowę indywidualną?

Umowa jest umową terminową zawieraną na okres 12 miesięcy. Umowa automatycznie przechodzi na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Jeśli na 30 dni przed jej zakończeniem Klient prześle wypowiedzenie, umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie 12 miesiąca. Wypowiedzenie należy przesłać na adres kontakt@MediPakiet.pl W tym celu można posłużyć się formularzem wypowiedzenia umowy przesłanym do Państwa wraz z Potwierdzeniem zamówienia.

Zleceniodawca na pisemny wniosek Klienta może wyrazić zgodę na rozwiązanie umowy terminowej zawartej na czas określony przed upływem 12 miesięcy pod warunkiem wniesienia przez Klienta 80% należnej Opłaty pokrywającej pozostały okres trwania umowy na jaki została zawarta.

W przypadku, gdy zawarcie Umowy wiązało się z przyznaniem Klientowi przez Zleceniodawcę rabatów przy naliczaniu wysokości Opłaty, Zleceniobiorca jest uprawniony żądać zwrotu wartości finansowej wynikającej z wielkości udzielonych rabatów do Opłaty jeśli Klient wypowiedział umowę przed upływem okresu, na który została zawarta Umowa.

Zleceniobiorca w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania wniosku Klienta wyliczy należną kwotę oraz potwierdzi datę zakończenia umowy.