Dokumentacja medyczna – jakie prawa ma pacjent?

Dokumentacja medyczna jest nieodłącznym elementem systemu opieki zdrowotnej, pełniącym kluczową funkcję w rejestracji, monitorowaniu i zarządzaniu informacjami dotyczącymi pacjenta oraz świadczonych usług medycznych. Stanowi ona kompleksową i dokładną dokumentację wszystkich związanych z pacjentem aspektów opieki zdrowotnej, od diagnozy i leczenia po historię choroby i wyniki badań.

 1. Co to jest dokumentacja medyczna?
 2. Dokumentacja medyczna – jakie elementy się na nią składają?
 3. Dlaczego dostęp do dokumentacji medycznej jest istotny?
 4. Prawo do wglądu w dokumentację medyczną
 5. Prawo do odbioru kopii dokumentacji medycznej
 6. Wgląd i odbiór dokumentacji medycznej dla rodziny i bliskich pacjenta

Co to jest dokumentacja medyczna?

Dokumentacja medyczna to zbiór wszystkich dokumentów i informacji odnoszących się do pacjenta, zebranych w trakcie procesu diagnostyki, leczenia i opieki zdrowotnej. Dokumenty ułożone są w kolejności chronologicznej. W skład tej dokumentacji wchodzą zarówno dane medyczne, jak i administracyjne, które są ważne dla zapewnienia kompleksowej opieki i kontynuacji leczenia.

Elektroniczna dokumentacja medyczna to ten sam zbiór dokumentów pacjenta zgromadzony w formie bazy danych. Zamiast tradycyjnego papieru, dane są gromadzone i udostępniane w formie cyfrowej. EDM umożliwia szybki dostęp do danych pacjentów i eliminuje problemy związane z utratą dokumentacji papierowej. W Polsce elektroniczna dokumentacja medyczna jest rozwijana w ramach programu e-Zdrowie, który ma na celu cyfryzację systemu opieki zdrowotnej w kraju.

Głównym celem dokumentacji medycznej jest zapewnienie skutecznej i bezpiecznej opieki zdrowotnej pacjentowi. Umożliwia ona przekazywanie informacji między różnymi specjalistami, koordynację opieki oraz monitorowanie efektywności i jakości świadczonych usług. Dzięki odpowiednio prowadzonej dokumentacji możliwe jest śledzenie historii pacjenta, analiza wyników badań, dostosowanie terapii oraz reagowanie na ewentualne zmiany w stanie zdrowia.

Dokumentacja medyczna – jakie elementy się na nią składają?

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania z 17 grudnia 1992 roku, na indywidualną dokumentację medyczną składa się dokumentacja wewnętrzna i zewnętrzna. Dokumentacja wewnętrzna przeznaczona jest na potrzeby zakładu medycznego i zawiera historię zdrowia i chorób pacjenta. Natomiast dokumentacja zewnętrzna przeznaczona jest dla pacjentów, osób korzystających ze świadczeń w zakładzie i zawiera: wszelkie skierowania, zaświadczenia, orzeczenia i opinie lekarskie oraz karty z leczenia szpitalnego i dokumenty równoważne. Przepisy regulują również, jakie elementy powinny wchodzić w skład każdego z tych dokumentów.

Zgodnie z ustępem 6. pierwszego rozdziału wyżej wymienionego rozporządzenia, dokumentacja medyczna indywidualna powinna zawierać:

 • “identyfikatory zakładu sporządzającego dokumentację w formie nadruku lub pieczęci z określeniem:
  • nazwy zakładu,
  • siedziby zakładu (adresu),
  • numeru wpisu do rejestru, dokonanego na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy,
  • numeru identyfikacyjnego nadanego zakładowi w systemie kodowania przedmiotów statystycznymi numerami identyfikacyjnymi REGON,
 • identyfikatory osoby, której dokumentacja dotyczy:
  • nazwisko i imię (imiona),
  • datę urodzenia,
  • oznaczenie płci,
  • adres,
  • numer PESEL,
 • identyfikatory osoby udzielającej świadczeń:
  • nazwisko i imię
  • numer rejestru uprawnień zawodowych, jeżeli został ustalony na podstawie odrębnych przepisów,
  • podpis,
 • datę dokonania wpisu,
 • informacje medyczne dotyczące udzielonych świadczeń oraz inne dane określone w odrębnych przepisach,
 • informacje medyczne niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia badania lub konsultacji.”

Dlaczego dostęp do dokumentacji medycznej jest istotny?

Po pierwsze, dostęp do dokumentacji medycznej pozwala na kompleksową ocenę stanu zdrowia pacjenta. Lekarze i personel medyczny mają możliwość zapoznania się z całą historią chorób, wynikami badań, zaleceniami lekarskimi oraz wcześniejszymi terapiami. Umożliwia to dokładniejszą diagnozę i skuteczniejsze leczenie, ponieważ istotne informacje są dostępne w jednym miejscu. 

Po drugie, Dostęp do dokumentacji medycznej przyspiesza proces diagnostyki i leczenia. Dzięki elektronicznemu systemowi dane są dostępne natychmiast, co pozwala na szybkie podjęcie decyzji medycznych.

Ponadto, kolejnym ważnym aspektem jest bezpieczeństwo pacjenta. Dostęp do dokumentacji medycznej pozwala na uniknięcie błędów medycznych, takich jak podanie nieodpowiedniego leku czy przeprowadzenie niepotrzebnego badania. Lekarze mają dostęp do aktualnych informacji o ewentualnych alergiach, przeciwwskazaniach i reakcjach na leki, co minimalizuje ryzyko powikłań i niepożądanych skutków terapii.

W końcu, dla pacjentów dostęp do swojej dokumentacji medycznej ma także znaczenie edukacyjne. Pozwala on na lepsze zrozumienie swojego stanu zdrowia, prowadzonych terapii oraz zaleceń lekarskich. Pacjenci mogą być bardziej aktywni w zarządzaniu swoim zdrowiem, podejmować bardziej świadome decyzje i współpracować z lekarzami w procesie leczenia.

W Polsce elektroniczna dokumentacja medyczna rozwija się w ramach programu e-Zdrowie, co umożliwia coraz większy dostęp do dokumentacji medycznej przez pacjentów i personel medyczny. To ogromny krok w kierunku bardziej efektywnej, bezpiecznej i dostępnej opieki zdrowotnej.

dokumentacja medyczna

Prawo do wglądu w dokumentację medyczną

Prawo do wglądu w dokumentację medyczną jest jednym z fundamentalnych praw pacjenta w Polsce. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pacjent ma prawo do zapoznania się ze swoją dokumentacją medyczną, w tym dostępu do wszelkich informacji medycznych na swój temat. Wgląd ten obejmuje historię chorób, wyniki badań, diagnozy, zalecenia lekarskie, prowadzoną terapię oraz wszelkie dokumenty związane z opieką zdrowotną. Zakład opieki zdrowotnej musi udostępnić dokumentację medyczną pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta oraz konkretnym i upoważnionym organom. Do wglądu w dokumentację medyczną dochodzi w siedzibie podmiotu, który jest odpowiedzialny za odpowiednie świadczenia zdrowotne. Lekarz ma również obowiązek wyjaśnić pacjentowi w zrozumiały sposób treść jego dokumentacji medycznej.

Aby uzyskać wgląd w dokumentację medyczną, należy skierować wniosek do podmiotu medycznego, który prowadzi dokumentację pacjenta. Wniosek może przybierać formę pisemną lub ustną, może zostać także przekazany w formie komunikacji elektronicznej.

Prawo do odbioru kopii dokumentacji medycznej

Pacjenci w Polsce mają także prawo do otrzymania wyciągu, odpisu lub kopii swojej dokumentacji medycznej. Wydanie kopii dokumentacji medycznej może podlegać opłacie, która jest uregulowana przez obowiązujące przepisy. Koszt ten związany jest z poniesionymi przez jednostkę medyczną nakładami związanymi z przygotowaniem i udostępnianiem dokumentacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pacjent ma prawo do odbioru kopii swojej dokumentacji medycznej na piśmie lub w formie elektronicznej. Wniosek o wydanie kopii należy złożyć do podmiotu medycznego, który prowadzi dokumentację pacjenta. Wniosek ten powinien zawierać informacje identyfikacyjne pacjenta oraz określenie zakresu dokumentacji, która ma zostać udostępniona.

Wgląd i odbiór dokumentacji medycznej dla rodziny i bliskich pacjenta

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby bliskie pacjenta mają prawo do uzyskania informacji zawartych w dokumentacji medycznej. Jest to możliwe, jeśli pacjent sam wyraził na to zgodę.

Warto podkreślić, że prawa bliskich do uzyskania informacji z dokumentacji medycznej są ważne w kontekście zapewnienia kompleksowej opieki pacjentowi. Należy je jednak respektować z poszanowaniem zasad etyki i ochrony prywatności. Udostępnianie danych medycznych wymaga zachowania odpowiednich procedur i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś! Sprawdź nasze 👨‍⚕️👩‍⚕️ pakiety medyczne.